Zásady ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů

 

Provozovatel hotelu, společnost Top Hostel s.r.o., poskytuje ubytovaným následující informace o zpracování osobních údajů:

 

Správce údajů:

Top Hostel s.r.o., IČ 29057426, se sídlem, Praha 9 – Vysočany, Paříkova 910/9, PSČ 190 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 163485.

 

Účel zpracování:

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem uzavření smlouvy o ubytování a za účelem zaplacení poplatku za rekreační a lázeňský pobyt.  Zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnost, která se na správce údajů vztahuje, a to dle čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

 

Zákonnou povinnost zpracovávat níže uvedené osobní údaje ukládá zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, a zákon č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy o ubytování.

 

Rozsah zpracování osobních údajů:

Správce údajů zpracovává tyto údaje:

·        Jméno a příjmení,

·        Datum narození

·        Číslo občanského průkazu/cestovního dokladu

·        Adresa trvalého pobytu/bydliště

·        Datum příchodu a odchodu

·        Účel pobytu

 

Adresa místa zpracování osobních údajů:

 

 

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy:

Osobní údaje jsou ukládány dle zákonného požadavku po dobu 6 let od provedení posledního zápisu.

 

Zdroj osobních údajů:

Veškeré výše uvedené údaje získává správce údajů přímo od ubytovaných osob v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy o ubytování a se zaplacením rekreačního a lázeňského poplatku.

V případě u rezervací zadaných prostřednictvím rezervačních portálů jsou osobní údaje (v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, případně emailová adresa) předávány rezervačním portálem.

 

Práva týkající se osobních údajů:

·        Právo požadovat od správce údajů přístup k osobním údajům

·        Požadavek na opravu osobních údajů nebo jejich výmaz

·        Požadavek omezení zpracování

·        Vznést námitku proti zpracování jakož i práva na přenositelnost údajů

·        Právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů)

 

Zpřístupnění či předávání osobních údajů:

Poskytnuté osobní údaje nejsou zpřístupněny ani předávány žádným jiným třetím osobám, s výjimkou orgánů veřejné moci, u nichž povinnost předání vyplývá z platných a účinných právních předpisů.

 

Zajištění ochrany osobních údajů:

Veškeré osoby, které přijdou do styku s osobními údaji, mají povinnost zachovávat mlčenlivost o zpracovávaných osobních údajích i dodržovat bezpečnostní opatření k jejich ochraně.

 

 

Poskytování výše uvedených osobních údajů je zákonným požadavkem a subjekt údajů je povinen tyto osobní údaje poskytnout. Bez poskytnutí výše uvedených údajů nebude se subjektem údajů uzavřena smlouva o ubytování a subjekt údajů tak nebude ubytován.