Všeobecné obchodní podmínky

UBYTOVACÍ   ŘÁD  TOP  HOSTEL s.r.o.

 

1.       Základní názvosloví

ubytovatel – provozovatel ubytovny, společnost Top Hostel s.r.o., IČ 29057426, se sídlem Praha 9 - Vysočany, Paříkova 910/9, PSČ 190 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 163485

ubytovaný – osoba, která využívá přechodné ubytování v ubytovně na základě smlouvy o ubytování

 

2.        Ubytovna může ubytovat pouze osobu, která předloží na recepci ubytovny ihned po příchodu svůj občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný platný doklad totožnosti.

 

3.        Za ubytování a případně další poskytnuté služby je ubytovaný povinen platit ceny dle platného ceníku, který je umístěn na recepci hotelu a také zveřejněn na webových stránkách hotelu

          www.tophostel.cz

 

4.        Cena za ubytování se platí dopředu, a to při nástupu na ubytovnu. V případě, že platba nebude provedena předem a včas, ubytovatel je oprávněn odmítnout osobu ubytovat.

 

5.        Platba za ubytování se hradí v hotovosti. Ubytovaný je povinen složit 100,-Kč jako vratnou zálohu, která se po ukončení ubytování vrací. V případě, že dojde k poškození majetku či zařízení ubytovatele ze strany ubytovaného nebo ztrátě zapůjčených klíčů, nebude tato záloha vrácena.

 

6.        Kouření na pokojích je zakázáno pod pokutou 200,- Kč.

 

7.        Ubytovna neposkytuje úklid na pokojích, ubytovaný má k dispozici úklidové prostředky na vyžádání na recepci. Výměna ložního prádla za čisté se provádí jednou za 14 dní. V ostatních případech je výměna ložního prádla zpoplatněna částkou 50,- Kč.

 

8.         Návštěvy neubytovaných v prostorách ubytovny jsou přísně zakázány.

 

9.        Ubytovaný je povinen chovat se v prostorách ubytovny klidně, dodržovat pořádek a neporušovat práva ostatních ubytovaných a ubytovatele.

 

10.       V době od 22:00 – 06:00 hod. je ubytovaný povinen dodržovat noční klid.

 

11.        Je zakázáno chovat na ubytovně zvířata.

 

12.       Za škody způsobené na majetku ubytovatele odpovídá ubytovaný a je povinen        škodu ubytovateli uhradit. Na recepci je kniha závad, kde je možné případně zjištěné    závady okamžitě nahlásit.

 

13.      Ubytovaný nesmí na pokoji přemisťovat jakékoliv zařízení, provádět jakékoliv        úpravy či jakékoliv zásahy do elektrické sítě, lepit či přibíjet cokoliv na zeď.

 

14.      V případě ukončení pobytu je ubytovaný povinen vyklidit pokoj, vzít si všechny   své věci a zavřít okna.

 

15.      Smlouva o ubytování nezakládá právní nárok na poskytnutí trvalého nebo           přechodného pobytu ubytovaného a ani nárok na náhradní ubytování v případě jejího předčasného ukončení.

 

16.      Používání vlastních elektrospotřebičů na pokojích je zakázáno pod pokutou         200,- Kč, s výjimkou nabíječky na mobil, vlastního budíku a jiných elektrospotřebičů do výše odběru 0,5kWh.

 

17.      Ubytovaný je povinen ohlásit na recepci ukončení ubytování, případně prodloužení ubytování vždy 2 dny předem. V případě prodloužení ubytování          uhradí ubytovaný platbu za ubytování na další dny předem.

Příklad:

ubytovaný prodlužuje ubytování končící 14.1.2019 – ohlášení prodloužení ubytování         do 12.1.2019 a platba nutná do 13.1.2019.

 

18.     Při skončení ubytování je ubytovaný povinen opustit pokoj a ubytovnu do 10:00 hodin.

 

19.     Ubytovaný je povinen dbát na bezpečnost svých věcí.           

 

20.      Ubytovaný je povinen umožnit ubytovateli přístup do pokoje za účelem prohlídky pokoje či provedení opravy nebo údržby. Nebude-li ubytovateli umožněn vstup do pokoje, má ubytovatel právo vstupu bez součinnosti ubytovaného.

 

21.      Ubytovaným vykazujícím požití alkoholu, užití omamných či psychotropních látek nebo s agresivním chováním nebude vstup do ubytovny povolen, a to bez možnosti vrácení peněz.

 

22.      Tento ubytovací řád je nedílnou součástí smlouvy o ubytování. Ubytovací řád je umístěn na recepci, na pokojích a také na webových stránkách ubytovatele www.tophostel.cz.z. Ubytováním v ubytovně ubytovaný potvrzuje, že se seznámil s tímto řádem a zavazuje se jej dodržovat.

 

23.     V případě porušení kteréhokoliv ustanovení ubytovacího řádu či právních předpisů ubytovaným má ubytovatel právo s okamžitou platností ukončit ubytovanému pobyt v ubytovně, resp. smlouvu o ubytování s ubytovaným vypovědět bez výpovědní doby, a to bez jakékoliv náhrady či vrácení peněz.